VIEC LAM BINH DUONG

45 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


11. Tuyen Nam xep sua Vinamilk,Banh,Keo luong 400VND/ngay Binh Duong
Tuyen-Nam-xep-sua-Vinamilk-Banh-Keo-luong-400VND-ngay * Sap Xep sua Vinamilk trong kho - Khoi luong (5kg-25kg). - lam theo bang chuyen, bang tai, xe nang ho tro. - Lam 8h/ngay, chu nhat, ngay le nghi, Sang lam 7h-11 ...

12. Tuyen Gap Nam LDPT Nhan Luong Theo Ngay Va Tuan Binh Duong
Tuyen-Gap-Nam-LDPT-Nhan-Luong-Theo-Ngay-Va-Tuan -De dap ung kip thoi nhu cau mo rong hoat dong san xuat kinh doanh cung nhu su phat trien cua Cong ty, chung toi tim kiem cac ung vien de tuyen dung ...

13. tim viec Binh Duong
Toi muon tim viec lam tai nha hoac nhan vien ban hang,khong co bang cap,chi biet su dung may tinh co ban

14. TUYEN DUNG NHAN VIEN TU VAN/ NHAN VIEN KINH DOANH LINH VUC TIN DUNG TIN CHAP. Binh Duong
***TUYEN DUNG NHAN VIEN TU VAN/ NHAN VIEN KINH DOANH LINH VUC TIN DUNG TIN CHAP*** - BAN MUON KIEM THEM THU NHAP VAO THOI GIAN ROI? - BAN MUON CO THU NHAP H ...

15. tim viec nhan vien van phong, ke toan kho, thu quy, ke hoach Binh Duong
Can tim viec nhan vien van phong, ke toan kho, thu quy, ke hoach, thong ke. Co kinh nghiem lam viec tai Cty San xuat. Muc luong mong muon...0.000.

16. THONG BAO TUYEN DUNG Binh Duong
THONG-BAO-TUYEN-DUNG > Nhan vien tu van van phong > Luong tu 4-6t/ thang > Lam viec gio hanh chanh > Trinh do 12/12 * Lien he phong nhan su:... gap.Mr. Thanh de duoc phong van

17. Cong Ty Co Phan Van Tai Sai Gon Tuyen Nam Phu Kho Xep Sua ViNaMilk Binh Duong
Cong-Ty-Co-Phan-Van-Tai-Sai-Gon-Tuyen-Nam-Phu-Kho-Xep-Sua-ViNaMilk Cong ty chung toi can gap 19 Nam sap xep thung sua fami, KL:17-25kg.Lam viec trong kho Sap xep len bang tai va ballet -Luong 370 ngan cuoi ngay lanh luong,bao com t ...

18. ke toan tong hop 2 nam kinh nghiem Binh Duong
Dear Quy cong ty Toi ten: Pham Thi Thim Voi 2 nam kinh nghiem lam ke toan tong hop tai cong ty thuong mai, xuat nhap khau. Toi co kha nang ra soat cac sai s ...

19. NHan vien xuat nhap khau Binh Duong
-Theo doi va khai bao hang nhap, sap xep lich giao hang va gui cho cac bo phan lien quan. -Len lich xuat hang, chuan bi cac chung tu xuat khau: Sale contract ...

20. tim dung chuyen nganh hoc tap Binh Duong
Em ten la Nguyen Thi Huong sinh ngay... Em muon tim mot cong viec co lien quan den nghe nghiep em da hoc tap de trao doi them kinh nghiem va hop tac voi ...


Trang: [1]  2  [3] [4] [5] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Binh Duong, viec lam Binh Duong, tuyen dung Binh Duong 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN