VIEC LAM VIET NAM

544 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. don xin viec Huyen Long Thanh - Dong Nai
Toi ten la: LE THANH PHUC, tot nghiep dai hoc cong nghe thong tin. Mong muon co viec lam on dinh lau dai.

2. Tuyen nhan su lam viec cho van phong Ha long_Quang ninh TP Ha Long - Quang Ninh
*) Gioi Thieu Ve Tap Doan Manulife: La tap doan Tai Chinh cua Canada, duoc thanh lap vao nam 1887 tuc la cach day 125 nam do chinh vi thu tuong dau ti ...

3. Nhan lam bao cao thue hang thang, quy cho cac doanh nghiep vua va nho Quan 3 - TP Ho Chi Minh
Toi ten: Bach Tu Hien la nhan vien ke toan thue (Bao cao thue, hoa don, quyet toan thue TNDN nam) tai Cong ty Giao Thong Sai Gon. Voi hon 8 nam kinh nghiem l ...

4. Tim viec ke toan TP Nha Trang - Khanh Hoa
Tim viec nganh ke toan, uu tien ke toan thue. Kinh nghiem lam viec chuyen mon 6 nam, co the lam BCTC, QT thue TNCN, TNDN...

5. tuyen dung Tester Biet Tieng Nhat Quan Thanh Xuan - Ha Noi
Yeu cau: Tot nghiep dai hoc chuyen nganh ky su phan mem Tieng Nhat tuong duong N3 Co kinh nghiem test, viet test-case tu 2 nam tro len Uu tien nguoi ...

6. Tuyen dung nhan vien marketing Quan Thanh Xuan - Ha Noi
1. Mo ta cong viec: - Thuc hien cong tac luu tru ho so cua bo phan kinh doanh. - Tiep nhan thong tin nhu cau tu khach hang, phan bo cho nhan vien kinh doanh t ...

7. Ky su cong nghe thong tin - lap trinh vien Quan Thanh Xuan - Ha Noi
- So luong: 12 nguoi - Luong co ban: 1.600 USD nam dau tien. Tu nam thu 2 xet tang 10%-20% 1. Doi tuong va tieu chuan tuyen chon: - Nam, nu tu...tuoi. T ...

8. TUYEN LAO DONG PHO THONG, LAO DONG BAN THOI GIAN Binh Duong
- Dang tin quang cao san pham, dang tin rao vat (dien thoai, thoi trang may mac, do dung thiet yeu,...)len cac website rao vat, website cong dong, dien dan ...

9. Tuyen nhan vien lap trinh PHP Toan quoc
So luong can tuyen : 2 Trinh do: Dai hoc, Cao dang hoac cac khoa hoc chuyen mon ve IT Yeu cau : + Thanh thao HTML/CSS PHP - MySQL + Co kinh nghiem trong ...

10. Can tuyen gap nhan vien kinh doanh. Phat trien thi truong. hang phan bon Dak Lak
Cong ty chung toi can tuyen gap nhan vien kinh doanh va phat trien thi truong. Nham dap ung nhu cau khach hang. Len CTY chung toi can tuyen 1000 nguoi de ph ...


Trang: 1  [2] [3]  ... [55] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam 2014]

Copyright © 2011 by BANME.VN